آهنگ تیتراژ برنامه چهار باغ با صدای احسان شماعی زاده

برنامه چهار باغ

متن آهنگ تیتراژ برنامه چهار باغ با صدای احسان شماعی زاده :

برای من تو یک دنیا سخن باش / حدیث تازه ی شهری کهن باش
منو بنشون به روی شیر سنگی / پل خواجوی رویاهای من باش
پل خواجوی رویاهای من باش / به آسمون نگاه کن که شب پر از چراغه
شبِ با هم نشستن کنار چهار باغه / به آسمون نگاه کن که شب پر از چراغه
شبِ با هم نشستن کنار چهار باغه / کنار چهار باغه
تو رو تو خونه ی مهتاب دیدم / تو بیداری گمونم خواب دیدم
یه شب از چهل ستون رفتم رو ابرا / بهشتی عاشقون تو آب دیدم
بهشتی عاشقون تو آب دیدم / به آسمون نگاه کن که شب پر از چراغه
شبِ با هم نشستن کنار چهار باغه / به آسمون نگاه کن که شب پر از چراغه
شبِ با هم نشستن کنار چهار باغه / کنار چهار باغه
تو خورشید لطیف صبح زودی / تو مثل کوچه باغا پر سرودی
من از شیرینی لهجه ت میخونم / که تو همشهری زاینده رودی
که تو همشهری زاینده رودی / به آسمون نگاه کن که شب پر از چراغه
شبِ با هم نشستن کنار چهار باغه / به آسمون نگاه کن که شب پر از چراغه
شبِ با هم نشستن کنار چهار باغه / کنار چهار باغه

پسندیدم۲نمی پسندم۰