آهنگ زیبا و حماسی مرگ بر آمریکا با صدای حامد زمانی

Hamed-Zamani---Marg-Bar-Amrica

متن آهنگ مرگ بر آمریکا با صدای حامد زمانی :

مرگ بر تازیانه ها …

تازیانه های بی امان به گرده های بی گناه بردگان

مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی

در یکی دو ثانیه با سقوط  علم از آسمان

مرگ بر کشتن جوانه ها

مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها

مرگ بر فضاحت دورغ

مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای مین

مرگ بر گورهای دسته جمعی و بند های انفرادی زمین

مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس  ..

مرگ بر شکوه خارو خس ..  مرگ بر هوس ..

مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تبر شراره های شر

مرگ بر سفارت شنود

مرگ بر کودتای دود  … زنده باد زندگی  او …

زنده باد زندگی  من ، تو  ، ما …  یک کلام مرگ بر آمریکا

مرگ بر بریدن نفس .. مرگ بر قفس  ..

مرگ بر شکوه خارو خس ..  مرگ بر هوس ..

مرگ بر حقوق بی بشر .. مرگ بر تبر شراره های شر

مرگ بر آمریکا … مرگ بر آمریکا… مرگ بر آمریکا

مرگ بر ابولهب یزدید و شمر و ابن سعد مرگ بر زاده زیاد …

بگو بلند

مرگ بر قطعنامه های بستن فرات  … قطع آب  …

مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب

مرگ بر قتل خنده های روشن علیرضا

مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا

پسندیدم۸نمی پسندم۳