بیت به سبک گنگ دارای ریتم بیس دار شماره ی 01

بیت گنگ

بیت گنگ  شماره ی 01 دارای ملودی عمیق و خشن و زیر آواهای وهم انگیز به سبک گنگ و یا ترسناک میباشد.