بیت به سبک گنگ دارای ریتم بیس دار شماره ی ۰۱

بیت گنگ

بیت گنگ  شماره ی ۰۱ دارای ملودی عمیق و خشن و زیر آواهای وهم انگیز به سبک گنگ و یا ترسناک میباشد.

پسندیدم۶۸۶نمی پسندم۲۸۵