بیت به سبک گنگ (کاور) دارای ریتم سریع و کوبنده شماره ی ۱۰۲

gang_starr_black-2

پسندیدم۲۸نمی پسندم۱۷