بیت به سبک گنگ دارای بیس قوی و ملودی گنگ شماره ی ۱۰۵

بیت به سبک گنگ

بیت به سبک گنگ

پسندیدم۷۹نمی پسندم۶۹