بیت به سبک گنگ دارای زیر صدای اسکرچ ترن تیبل شماره ی ۱۱۲

بیت به سبک گنگ دارای ملودی لید زیبا و ریتم گنگ قوی شماره ی ۱۱۱

بیت به سبک گنگ دارای زیر صدای اسکرچ ترن تیبل و ملودی زیبای گنگ

پسندیدم۲۲نمی پسندم۲۵