بیت به سبک گنگ دارای ملودی موهومی و زیر صدای عمیق شماره ی ۱۱۳

بیت گنگ

بیت به سبک گنگ دارای ملودی موهومی و زیر صدای عمیق شماره ی ۱۱۳

پسندیدم۶۹نمی پسندم۱۳۶