بیت به سبک گنگ دارای ریتم حماسی شماره ی ۹۰

بیت گنگ

بیت به سبک گنگ شماره ی ۹۰ دارای ریتم خشن و به معنای واقعی گنگستری و ملودی و زیر صدای حماسی میباشد.

پسندیدم۱۹۱نمی پسندم۱۲۵