بیت به سبک گنگ (کاور) دارای ملودی سنتور و ریتم گنگ ایرانی شماره ی ۹۴

gang-beat

بیت گنگ شماره ۹۴ کاور آهنگ یه مشت سرباز میباشد.

پسندیدم۷۶نمی پسندم۳۷