بیت به سبک Reggae دارای ریتم هندی و دو و چهار شماره ی ۱۳

رگاتون بیت

بیت به سبک Reggae شماره ۱۳ دارای ریتم مشابه هندی و ۲ و ۴ شرقی زیبایی میباشد.

پسندیدم۴۲نمی پسندم۵۴