کتاب موسیقی شرق و غرب

کتاب موسیقی شرق و غرب

در این کتاب نویسنده به بررسی انواع موسیقی بر حسب قاره ها میپردازد، چگونگی پیدایش و اثرات فرهنگ هر کدام از ملل قاره های جهان مورد مو شکافی دقیق قرار میگیرد.

دانلود با لینک مستقیم :

دانلود مستقیم

دانلود با لینک غیر مستقیم :

دانلود مستقیم

پسندیدم۱۱نمی پسندم۴